Portal sadownika

Przypominamy o przesłaniu informacji PIT-11 z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach

19-02-2021 Portal-Sadownik.pl

Przypominamy o przesłaniu informacji PIT-11 z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach

Od 18 maja 2018 roku w polskim systemie prawnym pojawił się nowy rodzaj umowy – umowa o pomocy przy zbiorach. Na jej podstawie rolnik może zatrudniać obywateli RP, jak i cudzoziemców, którzy mają uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce. Pomocnik może być zatrudniony do pomocy przy zbiorach produktów rolnych takich jak: owoce, warzywa, chmiel, tytoń, zioła i rośliny zielarskie.

Zgodnie z przepisami na rolniku nie ciąży obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Pomocnik rolnika musi natomiast rozliczyć dochody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach w swoim zeznaniu podatkowym.

Dlatego rolnik, który w poprzednim roku zatrudniał na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, zobowiązany jest sporządzić informację o wysokości przychodów z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach na formularzu PIT-11 oraz przesyłać ją:

  • do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (obecnie wyłącznie w formie elektronicznej) w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym
  • oraz do podatnika (pomocnika rolnika) w wersji papierowej lub elektronicznej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Świadczenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach zgodnie z art. 20. ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych klasyfikuje się jako przychody z innych źródeł.

Zgodnie z art. 24. ust. 21. wspomnianej ustawy, dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jest przychód z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania (czyli tyle, ile pomocnikowi wypłacono – nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu).

Wynagrodzenie, które wypłacono pomocnikowi, wpisuje się w części F w pozycji 75. formularza PIT – 11 (wersja 26). Nie uwzględnia się wartości wyżywienia czy zakwaterowania, które oferowano pomocnikowi.

Informację na formularzu PIT – 11 można przesłać pomocnikowi w wersji papierowej listem poleconym (preferowane), ewentualnie w wersji elektronicznej na wskazany przez pomocnika adres e-mail, przy czym uznaje się, że wymaga to podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W jednym i drugim przypadku warto zachować dowód nadania informacji na potrzeby dowodowe.

W przypadku cudzoziemców (najczęściej Ukraińców i Białorusinów), postępowanie zależy od tego, czy pomocnik jest polskim rezydentem podatkowym (posiada na terytorium Polski centrum interesów życiowych – osobistych i/lub gospodarczych, a więc ma tu najbliższą rodzinę, przebywa na terytorium RP więcej niż 183 dni w ciągu roku, prowadzi tu stałą działalność) czy nierezydentem (nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski w rozumieniu przepisów podatkowych). Rezydencję ustala się na podstawie certyfikatu rezydencji, długości pobytu cudzoziemca w Polsce czy jego pisemnego oświadczenia (kwestia sporna).

Z Ukrainą oraz Białorusią Polska ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli zatem pomocnik przy zbiorach nie jest polskim rezydentem podatkowym, rolnik nie ma obowiązku sporządzania i rozsyłania informacji PIT-11 (dochód podlega opodatkowaniu wyłącznie na Ukrainie lub Białorusi).

Jeżeli natomiast zatrudniany do pomocy przy zbiorach Ukrainiec lub Białorusin jest polskim rezydentem podatkowym, należy sporządzić PIT-11 i przesłać ją do odpowiedniego urzędu skarbowego (zgodnego z miejscem zamieszkania cudzoziemca).

Związane z tematem

Sadowniku! Nie obowiązuje Cię minimalna stawka godzinowa dla pracowników zbierających owoce!

Czy przy zimowym cięciu drzew i krzewów owocowych ma zastosowanie umowa zawierana z pomocnikiem rolnika przy zbiorach?

Fot. Andrea Johnson - flickr

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz