Portal sadownika

Nadzwyczajna pomoc dla producentów jabłek nie dla każdego, konieczne realizowanie działań prośrodowiskowych - jakich?

25-04-2022 Portal Sadownik.pl

Nadzwyczajna pomoc dla producentów jabłek nie dla każdego, konieczne realizowanie działań prośrodowiskowych - jakich?

Jak stanowi tekst rozporządzenia w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. z 2022 r., poz. 879), do ubiegania się o pomoc w ramach mechanizmu  niezbędne jest realizowanie w gospodarstwie sadowniczym przynajmniej jednego z działań prośrodowiskowych, do których należy:

 1. Stosowanie zasad integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097).
 2. Prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324).
 3. Wdrażanie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.).
 4. Stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w przypadku gospodarstw rolnych powyżej 10 ha gruntów ornych (zazielenienie - obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.).
 5. Realizacja premiowych działań środowiskowych w ramach wybranych działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

►Premie dla młodych rolników wdrażanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759, z późn. zm.);

►Restrukturyzacja małych gospodarstw wdrażanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096, z późn. zm.);

►Modernizacja gospodarstw rolnych wdrażanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101).

 1. Wdrażanie co najmniej jednego z działań na rzecz ochrony środowiska zawartego w programach operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw realizowanych w gospodarstwach członków tych organizacji, w oparciu o warunki określone w ramach krajowych na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska dla programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, opracowanych na podstawie art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2021 r. poz. 618).
 2. Uczestnictwo w nieurzędowym systemie zapewnienia jakości GLOBALG.A.P. w zakresie standardu dla owoców i warzyw - weryfikacja na podstawie kopii certyfikatu potwierdzonej przez jednostki certyfikujące.
 3. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii - weryfikacja na podstawie umowy o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci, o której mowa w art. 7 ust. 1, albo zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).
 4. Retencjonowanie wody - weryfikacja na podstawie zaświadczenia organu właściwego w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9, albo posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 389 pkt 6 - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.).
 5. Stosowanie opryskiwaczy recyrkulacyjnych - weryfikacja na podstawie dokumentów potwierdzających zakup opryskiwacza i kontroli na miejscu.
 6. Stosowanie okrywy roślinnej w międzyrzędziach drzew upraw sadowniczych - weryfikacja na podstawie wytycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i kontroli na miejscu.

Związane z tematem

Opublikowano rozporządzenie o pomocy dla producentów jabłek

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz