Portal sadownika

Sadowniku! Nie obowiązuje Cię minimalna stawka godzinowa dla pracowników zbierających owoce!

25-08-2020 Portal-Sadownik.pl

Sadowniku! Nie obowiązuje Cię minimalna stawka godzinowa dla pracowników zbierających owoce!

Nie wszyscy sadownicy wiedzą, że istnieje umowa o pomoc przy zbiorach i często ulegają żądaniom najemnej siły roboczej, domagającej się minimalnej stawki godzinowej, niezależnie od tego, jaka jest jakość ich pracy (bez brania pod uwagę, że nie płacą za zakwaterowanie, wyżywienie, gaz i prąd, który zużyją, zostają przewiezieni itd.). Sprawdź, jakie prawa i obowiązki wynikają z umowy pomocy przy zbiorach, jak przygotować dokument oraz pobierz jej darmowy wzór

Umowa o pomoc przy zbiorach zgodna z prawem

Przypominamy – zgodnie z obowiązującymi przepisami (od 18 maja 2018 roku), producent owoców może zatrudniać do zbiorów na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, która nie jest zatrudnieniem w znaczeniu Kodeksu pracy i nie dotyczą jej przepisy o płacy minimalnej. Krócej – rolnik może płacić tyle, ile uważa za słuszne.

Kto może zatrudniać na umowę o pomoc przy zbiorach?

Pomocnika rolnika może zatrudnić tylko osoba, która jest rolnikiem, niezależnie od tego, czy podlega ubezpieczeniu w ZUS, czy w KRUS (nie musi figurować w ewidencji KRUS). Warunkiem jest prowadzenie na własny rachunek działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

Kogo można zatrudniać na umowę o pomoc przy zbiorach?

Pomocnikiem rolnika może być zarówno obywatel Polski, jak i cudzoziemiec, który ma uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce. Musi to być osoba pełnoletnia, chyba że wcześniej zawarła związek małżeński. Pomocnik rolnika może być zatrudniony na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach maksymalnie 180 dni w roku kalendarzowym (dni pracy z różnych gospodarstw sumują się, dlatego osoba zatrudniana powinna dostarczyć oświadczenie o liczbie dni w danym roku, w których świadczyła pracę jako pomocnik rolnika u innych rolników).

Jakie prace mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach?

Pomocnik może być zatrudniony do pomocy przy zbiorach produktów rolnych takich jak: owoce, warzywa, chmiel, tytoń, zioła i rośliny zielarskie. Pomoc ta obejmuje następujące czynności:

 • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
 • usuwanie zbędnych części roślin,
 • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych czy zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
 • wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych produktów do transportu, przechowywania lub sprzedaży albo związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Umowa pomocy przy zbiorach - jakie są obowiązki względem pomocnika?

W ramach umowy o pomoc przy zbiorach osoba zatrudniająca:

1. Musi zapewnić niezbędne do wykonywania pracy narzędzia.

2. Ma obowiązek zgłosić pomocnika rolnika do ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), niezależnie od tego, że jest już ubezpieczony w ZUS albo KRUS. Na stronie internetowej KRUS dostępne są specjalne formularze, z których należy skorzystać.

 • Nieprzekraczalny termin dokonania zgłoszenia pomocnika rolnika to 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach. Nie można tego zrobić później niż przed upływem okresu, na który umowa ta została zawarta (tak więc jeżeli zawieramy umowę na 4 dni, to nie możemy zgłosić pomocnika do KRUS 6. dnia po rozpoczęciu przez niego wykonywania swoich zadań).
 • Składkę na ubezpieczenie za pomocnika rolnika za dany miesiąc należy opłacić w terminie do 15. dnia następnego miesiąca (zatem składkę za wrzesień płaci się do 15 października). Obowiązek opłacenia składek ciąży na rolniku - nie może on potrącać ich pomocnikowi z wynagrodzenia.
 • Nie zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika rolnika, bo przepisy nie dają takiej możliwości.
 • Z tytułu opłaconego ubezpieczenia pomocnikowi przysługuje zasiłek chorobowy oraz jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku w trakcie pracy przy zbiorach lub rolniczej choroby zawodowej.

3. Do końca stycznia następnego roku rolnik sporządza informację o wysokości przychodów z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach na formularzu PIT-11 i przesyła ją do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (obecnie wyłącznie w formie elektronicznej) oraz do podatnika (pomocnika rolnika), przy czym podatnikowi można dostarczyć informację do końca lutego. Na rolniku nie ciąży obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Pomocnik rolnika musi natomiast rozliczyć dochody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach w swoim zeznaniu podatkowym.

Po więcej informacji odsyłamy na rządową stronę biznes.gov.pl oraz na witrynę KRUS.

Co powinna zawierać umowa o pomoc przy zbiorach?

Umowa pomocy przy zbiorach powinna zawierać takie informacje, jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy;
 • strony zawarcia umowy - dane (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numery identyfikacyjne) pomocnika i rolnika oraz ich podpisy na końcu umowy;
 • zakres czynności pracownika (wskazanie czynności, czasu i miejsca ich wykonania),
 • oświadczenie pomocnika rolnika o dotychczasowej liczbie dni świadczenia pomocy przy zbiorach (w danym roku kalendarzowym);
 • zakres obowiązków rolnika - w tym m.in. wynagrodzenia oraz sposób jego wypłaty (w umowie należy określić, jaka jest stawka godzinowa w rolnictwie za pomoc przy zbiorach lub wynagrodzenie za cały okres świadczenia pomocy przy zbiorach).

Umowa o pomoc przy zbiorach - darmowy wzór

Umowa pomocy przy zbiorach wymaga formy pisemnej! Oddajemy do Państwa dyspozycji darmowy formularz (wzór) umowy o pomocy przy zbiorach do wypełnienia ręcznego lub maszynowego (KLIKNIJ TUTAJ).

Portal Sadownik przygotował również inne interesujące artykuły w kategorii: prawa polskich sadowników, np.:
Czy przy zimowym cięciu drzew i krzewów owocowych ma zastosowanie umowa zawierana z pomocnikiem rolnika przy zbiorach? 

Sporządzanie i przesyłanie informacji PIT-11 z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz