Portal sadownika

100 lat ogrodnictwa i fitopatologii w SGGW

15-10-2021 Portal-Sadownik.pl

100 lat ogrodnictwa i fitopatologii w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego obchodzi tego roku zaszczytną rocznicę stulecia kształcenia w dziedzinie nauk ogrodniczych. Wydział Ogrodniczy uczelni powołano dokładnie 18 marca 1921 roku. Aby uczcić wydarzenie, na 15 października 2021 roku zaplanowano uroczystą konferencję, połączoną z oficjalnym otwarciem nowego roku akademickiego na wydziale, która odbywała się w trybie hybrydowym.

Spotkanie rozpoczęło się w Auli Kryształowej SGGW, do której w rytmie poloneza Wojciecha Kilara wkroczyli przedstawiciele władz uczelni oraz wydziału. Odśpiewano Hymn Polski. Obchody otworzyła dr hab. Marzena Wińska – Krysiak, dziekan Wydziału Ogrodniczego. Powitała uczestników i przybyłych gości, m. in. JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Michała Zasadę, prorektorów, prof. Kazimierza Tomalę, prof. Jarosława Gołębiowskiego oraz nauczycieli akademickich, studentów i absolwentów, przedstawicieli zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych oraz firm. Oddała honor zmarłym pracownikom wydziału, a ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Pani dziekan zwróciła uwagę, że przez sto lat swojego istnienia, wydział pięciokrotnie zmieniał nazwę. Od tego roku powrócono do jego pierwotnej nazwy, zmieniając ją z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Wydział Ogrodniczy. Przedstawiła aktualną ofertę dydaktyczną jednostki, z uwzględnieniem najnowszego kierunku – ogrodnictwa miejskiego i arborystyki oraz kierunku General Horticulture, prowadzonego w całości w języku angielskim. Przemówienie zakończyła, życząc wszystkim studentom, obecnym, jak i nowo przyjętym, zadowolenia z wybranego kierunku oraz sukcesów w nauce.

Następnie głos zabrał prof. Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który przedstawił historię uczelni i Wydziału Ogrodniczego. Przywołał sylwetki wybitnych naukowców, zasłużonych dla rozwoju jednostki.

Później przyznano nagrody rektora dla pracowników Instytutu Nauk Ogrodniczych. Odbyło się również uroczyste ślubowanie kandydatów na studentów pierwszego roku. Wykład inauguracyjny pt. fitoremediacja powietrza w terenie zurbanizowanym wygłosił dr hab. Arkadiusz Przybysz. Odśpiewano Gaudeamus igitur.

Po tym uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego, odbyła się właściwa część obchodów stulecia ogrodnictwa w SGGW. Na początku dr hab. Marzena Wińska – Krysiak przedstawiła historię Wydziału Ogrodniczego. Początki wydziału sięgają czasów Towarzystwa Kursów Naukowych, powstałego w 1906 roku. W ramach Towarzystwa w 1913 roku otwarto Wydział Ogrodniczy. W 1916 roku przekształcono go w Wyższą Szkołę Ogrodniczą. 18 marca 1921 minister Maciej Rataj powołał w SGGW Wydział Ogrodniczy. W pierwszych latach tworzyło go 5 zakładów zlokalizowanych w Skierniewicach. Do 1939 roku działało już 14 zakładów, zlokalizowanych również w Warszawie (Hoża 74, Rakowiecka 8). W czasie II wojny światowej kadra akademicka kształciła studentów w podziemiu.

Po wojnie struktura wydziału podlegała licznym zmianom. Część bazy doświadczalno – dydaktycznej (Ogród Pomologiczny, część pola doświadczalnego, gospodarstwa w Dąbrowicach, Nowej Wsi i Sinołęce) przekazano Instytutowi Sadownictwa w Skierniewicach. Przejęto dobra wilanowskie i zaczęto zagospodarowywać powierzchnie na Ursynowie. Poszczególne zakłady przenosiły się do nowo wybudowanych obiektów. Obecnie Wydział Ogrodniczy zajmuje budynki nr 35 (oddany do użytku w 1992 roku) oraz 37 (2003 rok). Na zakończenie pani dziekan omówiła obecną ofertę dydaktyczną Wydziału Ogrodniczego i zaplecze badawcze wybranych zakładów.

Później głos zabrał dr hab. Dariusz Wrona, dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych. Podkreślił on, że przewodniczy jednostce młodej, powstałej w 2019 roku, której historia dopiero się pisze. INO jest jednostką organizacyjną SGGW, która odpowiada za prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie rolnictwa i ogrodnictwa oraz wspieranie działalności dydaktycznej Wydziału. Prof. Wrona nakreślił strukturę organizacyjną Instytutu (podział na katedry i zakłady) oraz przedstawił jego zaplecze doświadczalne, w którym pracownicy i studenci prowadzą swoje badania. Scharakteryzował również główne kierunki badawcze, którymi zajmują się pracownicy Instytutu, m. in.:

 • etiologia, patogeneza i epidemiologia chorób roślin,
 • biologiczna ochrona roślin przed chorobami,
 • badanie grzybów ektomikoryzowych w przestrzeni miejskiej,
 • fitoremediacja,
 • odporność chwastów na herbicydy,
 • badania nad pożytecznymi i szkodliwymi roztoczami,  
 • intensyfikacja produkcji i hodowli roślin ozdobnych,
 • czynniki wpływające na plonowanie i jakość roślin ozdobnych,
 • wprowadzanie dziko rosnących roślin leczniczych do uprawy,
 • selekcja, aklimatyzacja i introdukcja aktinidii ostrolistnej,
 • optymalizacja jakości i trwałości jabłek podczas ich przechowywania, długotrwałego transportu i obrotu handlowego.

Następnie dr hab. Katarzyna Bączek, zastępca dyrektora INO, poprowadziła ceremonię wręczenia medali okolicznościowych poświęconych stuleciu ogrodnictwa w SGGW oraz listów gratulacyjnych. Krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele innych szkół wyższych i jednostek naukowych.

Po zakończeniu oficjalnej części, rozpoczęły się wystąpienia przedstawicieli partnerów uroczystości. Dr Mirosław Korzeniowski ze stowarzyszenia Agroekoton wygłosił wykład pt. „Zielony Ład – szansa czy zagrożenie”.

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz