Portal sadownika

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?

01-10-2020 Portal-Sadownik.pl

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?

Ustawa o ochronie przyrody rygorystycznie chroni zasoby środowiska naturalnego, które uznawane są za dobro wspólne i nie zezwala na dowolną wycinkę drzew. Co do zasady, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie to uzyskuje się na wniosek właściciela nieruchomości.

Co musi zawierać wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa?

W myśl ustawy, wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, zgodę właściciela nieruchomości, nazwę gatunku drzewa lub krzewu.

Ponadto we wniosku należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni. Jeżeli drzewo nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. W przypadku krzewu, należy zawrzeć we wniosku wielkość powierzchni, z której zostanie on usunięty. Wymagane jest także podanie miejsca, przyczyny, terminu zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym miejscu uwaga: za działalność gospodarczą uznawana jest także działalność rolnicza. Aby dokonać wycinki bez zezwolenia, musi być spełniona któraś z wymienionych niżej okoliczności.

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera niezbędnych informacji, organ wzywa do jego uzupełnienia.

W jakich wypadkach nie musimy ubiegać się o pozwolenie?

Przepisów nie stosuje się do:

  • krzewów rosnących w skupisku, zajmujących powierzchnię do 25 m2,
  • krzewów pełniących funkcje ozdobne,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzew lub krzewów owocowych.

Po złożeniu wniosku

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w terminie 21 dni od wniesienia zgłoszenia. Z oględzin sporządzany jest protokół. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu w inne miejsce. Bierze się przy tym pod uwagę dostępność miejsc do przesadzenia oraz określone w ustawie cechy drzewa lub krzewu.

Fot. Pixabay

Komentarze

Brak komentarzy

Napisz nowy komentarz