Portal sadownika

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?

01-10-2020 Portal-Sadownik.pl

Kiedy można wyciąć drzewo bez zezwolenia?

Ustawa o ochronie przyrody rygorystycznie chroni zasoby środowiska naturalnego, które uznawane są za dobro wspólne i nie zezwala na dowolną wycinkę drzew. Co do zasady, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie to uzyskuje się na wniosek właściciela nieruchomości.

Co musi zawierać wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa?

W myśl ustawy, wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, zgodę właściciela nieruchomości, nazwę gatunku drzewa lub krzewu.

Ponadto we wniosku należy wpisać obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni. Jeżeli drzewo nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. W przypadku krzewu, należy zawrzeć we wniosku wielkość powierzchni, z której zostanie on usunięty. Wymagane jest także podanie miejsca, przyczyny, terminu zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym miejscu uwaga: za działalność gospodarczą uznawana jest także działalność rolnicza. Aby dokonać wycinki bez zezwolenia, musi być spełniona któraś z wymienionych niżej okoliczności.

Jeżeli zgłoszenie nie zawiera niezbędnych informacji, organ wzywa do jego uzupełnienia.

W jakich wypadkach nie musimy ubiegać się o pozwolenie?

Przepisów nie stosuje się do:

  • krzewów rosnących w skupisku, zajmujących powierzchnię do 25 m2,
  • krzewów pełniących funkcje ozdobne,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzew lub krzewów owocowych.

Po złożeniu wniosku

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w terminie 21 dni od wniesienia zgłoszenia. Z oględzin sporządzany jest protokół. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu w inne miejsce. Bierze się przy tym pod uwagę dostępność miejsc do przesadzenia oraz określone w ustawie cechy drzewa lub krzewu.

Fot. Pixabay

Komentarze

gonEnlinaOT 17:37:41 13-09-2022
2010; 25 544 51. tamoxifen long term side effects This abnormal serum gonadotropin pattern might reflect a central change in the activity of the gonadotropin releasing hormone GnRH pulse generator and or an effect at the pituitary level, presumably induced by increased androgens and aromatase deficiency during fetal and neonatal life.
Entepayct 15:36:59 10-09-2022
004 , but no significant increase was noted in total testosterone 405 vs. clomid vs femara
lymnmeemiRu 17:46:54 07-09-2022
Using Cialis with an alpha-blocker like tamsulosin can also lower blood pressure buy cheap cialis online
essermishLJ 15:20:01 05-09-2022
Both Cialis and Viagra are phosphodiesterase type 5 PDE5 inhibitors, which work by blocking the breakdown of certain substances in your body leading to prolonged dilation of your blood vessels and subsequent increase of blood flow to the soft tissue of your penis cialis online generic Av Force 50mg Tablet may be taken on an empty stomach or with a meal
ModsMeallAb 16:35:36 03-09-2022
The generic prices listed below come from various online drugstore sellers priligy reddit
mousuappyWM 11:21:07 01-09-2022
First, the study uses an open-labeled trial design with a focus on long-term safety results, instead of a randomized, controlled trial design where to buy cialis online forum When Will Things Change for the ED Medication Market in the US

Napisz nowy komentarz